07/02/2017 12:00
Báo cáo tài chính hợp nhất Q04.2016

 Báo cáo tài chính hợp nhất Q04.2016, download tại đây.