07/04/2017 12:00
Thông báo V/v tiếp tục chuyển nhượng cổ phiếu

  Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin thông báo về việc tiếp tục chuyển nhượng cổ phiếu, chi tiết như sau.