11/05/2017 12:00
Thông báo v/v trả cổ tức lần 2 năm 2016

 Thông báo v/v trả cổ tức lần 2 năm 2016 bằng tiền mặt, chi tiết như tại đây.