20/10/2017 12:00
Báo cáo tài chính Q03 năm 2017

 Báo cáo tài chính Q03 năm 2017, chi tiết tại đây.