24/01/2018 12:00
Báo cáo tài chính hợp nhất Q04.2017

 Báo cáo tài chính hợp nhất Q04.2017, chi tiết tại đây.