12/03/2018 12:00
Thông báo v/v chốt danh sách dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin thông báo về thời gian chốt danh sách dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, chi tiết tại đây.