19/04/2018 12:00
Báo cáo tài chính hợp nhất Q01 năm 2018

 Báo cáo tài chính Q01 năm 2018, chi tiết tại đây.