01/06/2018 12:00
Thông báo v.v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi tiết tại đây.