Công bố báo cáo tài chính 2019 đã được kiểm toán.

  1. Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã được kiểm toán. Xem chi tiết tại đây.
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán. Xem chi tiết tại đây.


Hotline hiring fpt online Recruitment