Công bố báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng công bố:

  • Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã được kiểm toán. Xem chi tiết tại đây.
  • Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán. Xem chi tiết tại đây.


Hotline hiring fpt online Recruitment