Công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2019.

Công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã kiểm toán:

  1. Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2019. Xem chi tiết tại đây.
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2019. Xem chi tiết tại đây.


Hotline hiring fpt online Recruitment