Công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2020

Công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2020:

  1. Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020. Xem chi tiết tại đây
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020. Xem chi tiết tại đây.


Hotline hiring fpt online Recruitment