Công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2022

Công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2022:

  1. Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022. Xem chi tiết tại đây
  2. Báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên 2022. Xem chi tiết tại đây.


Hotline hiring fpt online Recruitment