Công bố báo cáo tài chính Q01 năm 2023

Báo cáo tài chính riêng Q01 năm 2023. Xem chi tiết tại đây
Báo cáo tài chính hợp nhất Q01 năm 2023. Xem chi tiết tại đây.
Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi so cùng kỳ 2022. Xem chi tiết tại đây.Hotline hiring fpt online Recruitment