Công bố báo cáo tài chính Q02 năm 2023

Báo cáo tài chính riêng Q02 năm 2023. Xem chi tiết tại đây
Báo cáo tài chính hợp nhất Q02 năm 2023. Xem chi tiết tại đây.Hotline hiring fpt online Recruitment