Công bố báo cáo tài chính Q03 năm 2021

Công bố báo cáo tài chính Q03 năm 2021:

  1. Báo cáo tài chính riêng Q03 năm 2021. Xem chi tiết tại đây
  2. Báo cáo tài chính hợp nhất Q03 năm 2021. Xem chi tiết tại đây.

 Hotline hiring fpt online Recruitment