Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Xem chi tiết tài liệu tại đây.

 Hotline hiring fpt online Recruitment