Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2019

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.Xem chi tiết tại đây. Biểu mẫu thẻ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Xem tại đây.Hotline hiring fpt online Recruitment