Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2020

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.Xem chi tiết tại đây.  Hotline hiring fpt online Recruitment