Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, tải tại đây Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ, tải tại đây Dự thảo Thuyết minh nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ hiện hành, tải tại đây Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, tải tại đây Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị , tải tại đâyHotline hiring fpt online Recruitment