Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Xem chi tiết tài liệu tại đây.

Chi tiết thẻ biểu quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.Chi tiết tại đây.

Báo cáo thường niên 2021.Chi tiết tại đây.Hotline hiring fpt online Recruitment