Thông báo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2020

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Chi tiết Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.Xem tại đây. Chi tiết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Xem tại đây.Hotline hiring fpt online Recruitment