Thông báo chốt danh sách dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin thông báo về thời gian chốt danh sách dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, chi tiết như sau.Hotline hiring fpt online Recruitment