Thông báo Danh sách đề cử, ứng cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT xin thông báo tới Quý cổ đông danh sách thành viên ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, thành viên. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đại hội cổ đông thường niên 2021. Chi tiết xem tại đâyHotline hiring fpt online Recruitment