Thông báo hoãn họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT xin trân trong gửi đến Quý Cổ Đông thông báo: Hoãn họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, chi tiết tại đây.Hotline hiring fpt online Recruitment