Thông báo ngày chốt danh sách CĐ để đăng ký chứng khoán & giao dịch trên hệ thống Upcom

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT Để chuẩn bị cho quá trình đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) của Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT  xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông thời gian chốt danh sách cổ đổng để đăng ký chứng khoán, chi tiết tại đây.Hotline hiring fpt online Recruitment