Thông báo trả cổ tức lần 1 năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức lần 1 năm 2018 bằng tiền mặt. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về phê duyệt và thông qua phương án chia cổ tức đợt 1 năm 2018 , chi tiết tại đây. Chi tiết thông báo chia cổ tức lần 1 năm 2018 tại đây  Hotline hiring fpt online Recruitment