Thông báo trả cổ tức lần 1 năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức lần 1 năm 2019 bằng tiền mặt. Chi tiết thông báo chia cổ tức lần 1 năm 2019 tại đâyHotline hiring fpt online Recruitment