Thông báo trả cổ tức lần 2 năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2017 bằng tiền mặt, chi tiết tại đây.Hotline hiring fpt online Recruitment