Thông báo trả cổ tức lần 2 năm 2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2018 bằng tiền mặt. Chi tiết thông báo chia cổ tức lần 2 năm 2018 tại đâyHotline hiring fpt online Recruitment