Thông báo v/v chia cổ tức năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt. Chi tiết thông báo chia cổ tức 2021 tại đâyHotline hiring fpt online Recruitment