Thông báo v/v chia cổ tức năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức 2022 bằng tiền mặt. Chi tiết thông báo chia cổ tức 2022 tại đây



Hotline hiring fpt online Recruitment