Thông báo v/v chia cổ tức năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo về việc chi trả cổ tức 2023 bằng tiền mặt. Chi tiết thông báo chia cổ tức 2023 tại đâyHotline hiring fpt online Recruitment