Thông báo v/v chốt danh sách dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin thông báo về thời gian chốt danh sách dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết tại đâyHotline hiring fpt online Recruitment