Thông báo V/v tiếp tục chuyển nhượng cổ phiếu

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin thông báo về việc tiếp tục chuyển nhượng cổ phiếu, chi tiết như sau.Hotline hiring fpt online Recruitment