Thông báo v/v trả cổ tức lần 2 năm 2016

Thông báo v/v trả cổ tức lần 2 năm 2016 bằng tiền mặt, chi tiết như tại đây.


Hotline hiring fpt online Recruitment