Thông báo về việc đề cử ứng, cử thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin trân trọng thông báo về việc đề cử ứng cử thành viên HĐQT-BKS nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết thông báo tại đây Mẫu đơn ứng cử chi tiết tại: Mẫu-đơn-ứng-cử-thành-viên-HĐQT-nhiệm-kỳ-2021-2026 Mẫu-đơn-ứng-cử-thành-viên-Ban-Kiểm-soát-nhiệm-kỳ-2021-2026 Mẫu-Sơ-yếu-lý-lịch-ứng-viên-HĐQT-BKS-nhiệm-kỳ-2021-2026Hotline hiring fpt online Recruitment