Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT xin thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết tại đây Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết tại đây Thẻ biểu quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết tại đâyHotline hiring fpt online Recruitment