Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.Chi tiết xem tại đây.

 Tải file tại đây:
Hotline hiring fpt online Recruitment